ผลการค้นหา : รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 25 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานในที่ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนว ...
2022-06-15 09:50:31
ร่วมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อ ...
2022-01-18 13:12:07