Home > News > Art and Culture News > ceremony sacrifice "Vishnu"
ceremony sacrifice "Vishnu"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-17 16:10:38

Ceremony Sarifice "Vishnu"


วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม” ณ ลานองค์พระวิษณุกรรม อาคาร 42 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ภายในพิธีมีการประดับ
องค์พระวิษณุกรรมดัวยดอกไม้สด สีสันสวยงาม ตลอดจนถวายเครื่องสักการะ ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาทุกแขนง


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์, ทรงสันต์ คล้ายมาลี , รัณวรัชญ์ บุญถึก : ภาพข่าว

>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook ได้ที่นี่ <<Download