Home > News > Student News > Student Computer Engineering Organize a seminar Computer Engineering 2018 In the topic "Digital Transformation"
Student Computer Engineering Organize a seminar Computer Engineering 2018 In the topic "Digital Transformation"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-12-14 10:49:57

Student Computer Engineering Organize a seminar Computer Engineering 2018 In the topic "Digital Transformation"


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2018 ในหัวข้อ "Digital Transformation" โดยวิทยากร คุณประกายรัก เพียรชอบ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าวDownload