Home > Announcement > Announce > Announcement from the Student Loan Fund
Announcement from the Student Loan Fund

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-02 10:09:23

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ในระหว่างวันที่ 3 – 12 ตุลาคม 2565

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เปิดรับตรวจเอกสารแบบคำขอกู้ยืม สัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565 ของผู้กู้ยืมรายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา ชั้นปี 1 และ ชั้นปีอื่น ที่ขอกู้ยืมเป็นครั้งแรก

จึงทำให้ไม่สามารถให้บริการรับติดต่อและรับโทรศัพท์สำนักงานของห้องกองทุนฯ ได้ หากนักศึกษาต้องการติดต่อ ให้ไปติดต่อที่ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร