หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-02 10:49:16

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สามารถ Walk-in เข้ามาสอบได้

วันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

- รอบเช้า  เวลา 09.00 น.

- รอบบ่าย เวลา 13.00 น.

สถานที่จัดสอบ: สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หรือ ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

รอบเดือน พฤศจิกายน  2565 อบรมวันที่  16,17,18,19 และ 20 พฤศจิกายน 2565

เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน  2565

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ? สำหรับ?นักศึกษา?ระดับปริญญาตรี?  

https://ilpc.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/