การประชุมวิชาการสาหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2



 การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (The 2sd FIT SSRU Conference 2019)



การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (The 2sd FIT SSRU Conference 2019) 

๐ สามารถดูรูปการนำเสนองานวิจัยได้ ผ่านทาง Google Drive

หน้าปก - การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (PDF) (1 MB).pdf

๐ เนื้อหา - การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 รวมเล่ม 1 และ รวมเล่ม 2 (PDF)


๐ บทความวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1 - เว็บประมวลผลภาพบนคลัสเตอร์แบบขนาน.pdf


๐ บทความวิจัย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2 - การจัดการพื้นที่สำนักงานสีเขียวขนาดกลางด้วยการใช้พรรณไม้ประดับกำจัดสารพิษ.pdf

3 - การจัดทำแผนเตรียมพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพสำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ.pdf

4 - แนวทางการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยในอาคารเรียน กรณีศึกษา.pdf

5 - แนวทางป้องกันอัคคีภัยสาหรับโรงแรมขนาดเล็กห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง.pdf

6 - การศึกษาการจัดการพื้นที่เช่าร้านค้าปลีกย่อย(คีออส)ในห้างสรรพสินค้า.pdf

7 - การศึกษาเปรียบเทียบระบบที่จอดรถอัตโนมัติ ระบบ TOWER PARKING และ ระบบ MULTI-STORY.pdf

8 - แนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพอากาศในอาคารจอดรถชั้นใต้ดิน.pdf

9 - แผนการบารุงรักษาพื้นที่ส่วนกลางสาหรับอาคารชุดพักอาศัย.pdf


๐ บทความวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10 - โครงงาน โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ.pdf

11 - ระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยสาหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านบนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง.pdf


๐ บทความวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

12 - หมึกพิมพ์สกรีนจากยางพาราเพื่อสิ่งแวดล้อม.pdf


๐ บทความวิจัย สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

13 - การปรับปรุงกระบวนการผลิตครกหินอ่างศิลา กรณีศึกษา ร้านวัชรินทร์แกรนิต.pdf

14 - การพัฒนาระบบแถวคอยของผู้รับบริการผ่านเคาน์เตอร์ฝาก-ถอนธนาคาร.pdf

15 - การปรับปรุงกระบวนการเตรียมดินก่อนการปั้นขึ้นรูปชามเซรามิกส์.pdf


๐ บทความวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

16 - เรือเก็บขยะควบคุมระยะไกล.pdf

17 - โดรนขนส่งเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในเขตพื้นที่อุทกภัย.pdf

18 - ถังขยะอัจฉริยะ.pdf

19 - ระบบแจ้งเตือนปริมาณอาหารภายในตู้เย็นอัตโนมัติ.pdf

20 - รถขนสัมภาระขับเคลื่อนอัตโนมัติ.pdf


๐ บทความวิจัย สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

21 - การปรับปรุงกระบวนการเข้าเล่มหนังสือแบบสันกาว.pdf

22 - การปรับปรุงกระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้า ฟาร์มคุณวัลย์นภัส เอี่ยมชื่น.pdf


๐ บทความวิจัย ภาควิชาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

23 - ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดเชียงใหม่.pdf

24 - การศึกษารูปแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม.pdf

25 - การศึกษาและพัฒนาผ้าซิ่นสันกาแพงเพื่อออกแบบเซ็ตกระเป๋าชุมชนออนใต้.pdf

26 - การออกแบบและพัฒนาเครื่องปั่นน้าดินสาหรับอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็ก.pdf

27 - การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับแหนม ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์.pdf

28 - แนวทางการออกแบบอาคารจัดแสดงเชียงใหม่ โดม.pdf


๐ บทความวิจัย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

29 - การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดโดยนาเสนอภูมิปัญญาของข้าวสังข์หยด.pdf

30 - การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ข้าวหลามหนองมน.pdf

31 - การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าจังหวัดสมุทรปราการ.pdf

32 - การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีนผู้สูงอายุ.pdf

33 - การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยโดยนาเสนอภาพลักษณ์ของชาวนาไทย.pdf

34 - การศึกษาอัตลักษณ์ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี บ้านยางน้อย.pdf

35 - การออกแบบบรรจุภัณฑ์บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี.pdf

36 - ออกแบบอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมถึงสินค้าของจังหวัดพิจิตร.pdf

37 - การศึกษาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม.pdf

38 - การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ผลกระทบการใช้พลาสติกผ่านรูปแบบแคนวาสบนเฟซบุ๊ก.pdf

39 - การวิจัยเพื่อหาแนวทางการออกแบบ สาหรับดนตรีพังค์ร็อก.pdf

40 - การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การปกป้องรักษาต้นไม้ในเมืองกรุง.pdf

41 - การพัฒนารูปแบบตัวอักษรบทสวดมนต์บนวอลเปเปอร์ผนังห้องพระ.pdf

42 - การออกแบบพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มคุณค่าศิลปะกราฟฟิตี้.pdf

43 - การพัฒนาแผนที่นาเที่ยวผาหินกูบสาหรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร.pdf

44 - การพัฒนาแผนที่นาทางห้องน้าสาธารณะรอบบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท.pdf

45 - การพัฒนาแผนที่นาทางร้านอาหารย่านเยาวราชเพื่อกลุ่มคนสร้างกล้ามเนื้อ.pdf

46 - การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลิกเล่นการพนันสาหรับนักเรียนมัธยมปลาย.pdf

47 - การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าเพื่อนาเสนอภาพลักษณ์ของจังหวัดระยอง.pdf

48 - การออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อรณรงค์การงดสูบบุหรี่ของเพศสตรี.pdf

49 - ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนภัยเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า.pdf

50 - การศึกษาการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติพุเตย.pdf

51 - การศึกษาการออกแบบอัตลักษณ์ตลาดน้าคลองลัดมะยม.pdf

52 - ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัยเมื่อสวมหมวกกันน็อค”.pdf

53 - การศึกษาการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กปี 2562.pdf

54 - การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้ถนนอย่างปลอดภัย.pdf

55 - การออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โรคร้ายเสี่ยงตายสูงสุดของคนไทย.pdf


๐ บทความวิจัย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

56 - การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี.pdf

57 - การออกแบบสื่อกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ.pdf

58 - การออกแบบลวดลายกราฟิกของที่ระลึก ด้วยแรงบันดาลใจจากพืชพรรณ.pdf

59 - การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านพักอาศัยจากเศษวัสดุก้านธูป.pdf

60 - การศึกษาและพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋า.pdf


๐ บทความวิจัย สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

61 - การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี.pdf

62 - การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อส่งเสริมเสน่ห์วรรณคดีไทย.pdf

63 - การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ หนังใหญ่วัดบ้านดอน ระยอง.pdf

64 - การออกแบบหนังสือภาพประกอบสามมิติ เรื่อง ตานาน 12 นักษัตร สาหรับเด็ก.pdf

65 - การออกแบบสื่ออัตลักษณ์องค์กร เอี่ยมดี รีไซเคิล การจัดการขยะในจังหวัดเชียงใหม่.pdf

66 - การออกแบบหนังสือภาพประกอบสามมิติเพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่องตานานผี.pdf

67 - การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเยาวราชยุคใหม่.pdf

68 - การออกแบบสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมเกาะเกร็ด.pdf

69 - การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่อง ความสุขตลอดกาล.pdf

70 - การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่อง ชีวิตที่ถูกขโมย.pdf

71 - การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟ.pdf

72 - การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ประเพณีสารทเดือนสิบ.pdf

73 - การออกแบบหนังสือภาพประกอบการท่องเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา.pdf

74 - การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อให้กำลังใจวัยรุ่นที่ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า.pdf

75 - การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 2 มิติ การแข่งขันโมโตจีพี.pdf

76 - การออกแบบสื่ออัตลักษณ์องค์กรเมืองโบราณ.pdf

77 - การออกแบบหนังสือภาพประกอบแฟชั่นยุค 90.pdf

78 - การออบแบบอัตลักษณ์องค์กรเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากผึ้ง.pdf

79 - การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรผลิตภัณฑ์ใบขลู่ ร้านพิสมัย สมุนไพร.pdf

80 - การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวเรื่องเพื่อนซี้สมองกลปัญญาประดิษฐ์.pdf

81 - การออกแบบสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดจีนโบราณชากแง้ว.pdf

82 - การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวเรื่อง กิ้งก่าก็มีประโยชน์.pdf

83 - การออกแบบหนังสือนิทานภาษาอังกฤษเรื่อง The Buried Moon.pdf

84 - การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ไปเที่ยวเกาะยาวน้อยกันเถอะ.pdf

85 - การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลดนตรีโคตรอินดี้.pdf

86 - การออกแบบกราฟฟิกตี้เพื่อสื่ออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร.pdf


๐ บทความวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

87 - โครงการออกแบบแอปพลิเคชั่นสำหรับท่องเที่ยว ภายในชุมชนเกาะเกร็ด.pdf


๐ บทความวิจัย สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

88 - โครงการเสนอแนะการออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ของเล่นไทย.pdf

89 - โครงการเสนอแนะการออกแบบนิทรรศการการป้องกันและเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติ.pdf

90 - โครงการเสนอแนะการออกแบบภาพลักษณ์องค์กรร้านสวนคนเมือง.pdf


๐ บทความวิจัย สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

91 - การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เรื่อง Bullying.pdf

92 - การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ “เจ ชนาธิป”.pdf

93 - การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรป้าป๊อก.pdf

94 - การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 2 มิติเรื่อง”ขุมทรัพย์ศิลปะอียิปต์”.pdf

95 - การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว เรื่องสีสันในงานออกแบบคาแรคเตอร์.pdf

96 - การออกสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเรื่องนิราศภูเขาทอง เพื่อการท่องอาขยาน.pdf

97 - การออกแบบสื่ออัตลักษณ์องค์กรน้ำหอมละอองสยาม.pdf

98 - การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “ผีตาโขน” จังหวัดเลย.pdf

99 - การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรขนมไทยเก้าพี่น้อง.pdf

100 - โครงการการออกแบบสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร ร้านวังหลัง เบเกอรี่.pdf

101 - การออกแบบหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟ 5 เส้นทาง.pdf

102 - การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตลาดพลู.pdf

103 - การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ รณรงค์ลดการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น.pdf

104 - การออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่องเล่าจากป่าน่าน.pdf

105 - การออกแบบภาพประกอบ บอร์ดเกม เควส มาสเตอร์.pdf

106 - การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการรักป่า.pdf

107 - การออกแบบภาพเคลื่อนไหวสื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลตรุษจีนย้อนอดีตจังหวัดภูเก็ต.pdf

108 - การออกแบบเว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) NARIT.pdf

109 - การออกแบบสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะอยุธยาตามเส้นทางจักรยาน.pdf

110 - การออกแบบกราฟิกบนบอร์ดเกมซ่าท้าผี.pdf

111 - การออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีและวัฒนธรรมชนเผ่าในประเทศไทย.pdf

112 - ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวเรื่องการอยู่กับผู้สูงอายุอย่างมีความสุข.pdf

113 - การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวสำหรับเด็ก เกี่ยวกับปัญหาขยะ.pdf

114 - การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวเรื่อง “วัฒนธรรมBNK48”.pdf

115 - การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับโรครูมาตอยด์.pdf

116 - การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเกี่ยวกับสัตว์ในเทพนิยาย.pdf

117 - การออกแบบภาพเคลื่อนไหวมหัศจรรย์ฟังไจ(เห็ด).pdf

118 - การออกแบบแอพพลิเคชั่นดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า “Your Heart We Care”.pdf

119 - การออกแบบสื่ออัตลักษณ์องค์กรผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY).pdf

120 - การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่องสัตว์หิมพานต์และถิ่นที่อยู่.pdf

121 - การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ A-Pi Coconut.pdf

122 - สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่องชุมชนคลองบางหลวง.pdf

123 - การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.pdf

124 - การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ศศิมา สมุนไพร ปทุมธานี.pdf


๐ บทความวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

125 - โครงการพัฒนาอาคารพาณิชย์ด้วยระบบจอดรถอัจฉริยะ.pdf

126 - โครงการ “เพลินทิพย์ เวลบีอิ้ง” บ้านพักสำหรับผู้สูงอายุเพศหญิง.pdf

127 - โครงการ พัฒนาพื้นที่สาธารณะและอาคารนันทนาการ.pdf

128 - โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาหมู่บ้านท่าระแนะ.pdf