คู่มือปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ คู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคู่มือการปฏิบัติงาน-กระบวนการจัดทำวารสาร


คู่มือการปฏิบัติงาน-กระบวนการเบิกจ่ายกรณีทั่วไป


คู่มือการปฏิบัติงาน-กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ


คู่มือการปฏิบัติงาน-กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


คู่มือการปฏิบัติงาน-กระบวนการการบันทึกคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบ SSRU ERP


คู่มือการปฏิบัติงาน-กระบวนการ การควบคุมดูแลรักษาวัสดุ


คู่มือการปฏิบัติงาน-กระบวนการเก็บรวบรวม มคอ.3-4


คู่มือการปฏิบัติงาน-กระบวนการธุรการและสารบรรณ


คู่มือการปฏิบัติงาน-กระบวนการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา