ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร


*** วิธีดาวน์โหลด ให้คลิกขวาบรรทัดที่ต้องการ แล้วเลือก "บันทึกลิงค์เป็น..." ***เอกสารเกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา-  (สำหรับนักศึกษา)

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖.pdf

ใบสมัครสโมสรนักศึกษา 2566.pdf


เอกสารเกี่ยวกับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -  (สำหรับนักศึกษา)

บรรยายปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2-65.pdf
ปฐมนิเทศน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2-2564.pdf
แบบฟอร์ม ขอข้อมูลเบื้องต้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา (แบบ ฝ.1).pdf
แบบฟอร์ม ข้อมูลนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (แบบ ฝ.3).pdf
แบบฟอร์ม ใบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (แบบ ฝ.4).pdf
แบบฟอร์ม ใบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-(แบบ ฝ.5).pdf
แบบฟอร์ม ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลับ-(แบบ ฝ.6).pdf
สรุปรายชื่อ สถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ภาคเรียน 1-63.pdf
สรุปรายชื่อ สถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ภาคเรียน 2-63.pdf
แบบฟอร์ม ยืนยันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf
แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ล่าช้า).pdf
เอกสาร ขอยุติการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf
แบบฟอร์ม คำร้องขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf
แบบฟอร์ม คำร้องขอยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf
แบบฟอร์ม ขอขยายเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หนังสือ ขอยุติการเข้ารับฝึกงาน 2-2562.pdf
แบบฟอร์ม รับรองให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


เอกสารเผยแพร่ทั่วไป -  (สำหรับนักศึกษา)

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แบบฟอร์ม ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา พา นักศึกษา ออกนอกสถานที่ คณะฯ
แบบฟอร์ม ประวัตินักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
คู่มือ อาจาย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี.pdf

เอกสารเกี่ยวกับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -  (สำหรับบุคลากร)

แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน
แบบประเมิน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์ม สรุปการประเมิน ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.doc
แบบฟอร์ม การประเมินผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-หน่วยงาน.doc
แบบฟอร์ม ประเมินผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-หน่วยงาน.doc
แบบฟอร์ม การประเมินผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-อ.นิเทศ.doc
แบบฟอร์ม การประเมินผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-อ.นิเทศ.doc
แบบฟอร์ม ประเมินความคิดเห็นการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 2560
แบบฟอร์ม สรุปการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบฟอร์ม การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - อาจารย์
แบบฟอร์ม การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - หน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่ทั่วไป -  (สำหรับบุคลากร)

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ-งบประมาณ-พ.ศ.2567.doc
แบบรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชย.doc
แบบสอบถาม ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ 
รายชื่อนักศึกษา
ตัวอย่างวาระการประชุุมของสาขาวิชา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552.pdf
แบบรายงานการพัฒนาตนเอง.doc
แบบฟอร์ม ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
แบบฟอร์ม ขอเสนอรายจ่ายและแบบฟอร์มเสนอของบประมาณปี 2560
แบบฟอร์ม รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรปี 2561.docx
แบบฟอร์ม งานวิชาการ
แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการภายนอก.pdf
แบบฟอร์ม งานพัสดุ 
แบบฟอร์ม มคอ.7 การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร.pdf


แผนปฏิบัติการ

แผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผน พัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผน การเรียน ทุกสาขาวิชา รหัส 2558
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม).pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์.pdf
แบบประเมินผลโครงการ60.doc
GUR-Eng-60.pdf
รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี 2562 (Good University Report GUR 2019).pdf

เอกสารโครงการ

แบบประเมิน ความพึงพอใจจัดโครงการ.doc
รูปกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบฟอร์ม รายงานผลโครงการ.docx