หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > วารสารดีไซน์เอคโค เปิดรับพิจารณาบทความ
วารสารดีไซน์เอคโค เปิดรับพิจารณาบทความ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-27 14:28:25

วารสารดีไซน์เอคโค เปิดรับพิจารณาบทความ ประเภท

1.บทความวิชาการ (Academic Article)

2.บทความวิจัย (Research Article)

เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในรูปแบบพิมพ์ /รูปแบบออนไลน์ ในวารสารดีไซน์เอคโค  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566  (Vol.3, No.1 January - June 2023)


เนื้อหาบทความทางด้าน : ด้านศิลปะประยุกต์ นฤมิตศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปหัตถกรรม

กระบวนการพิจารณาบทความ : โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จำนวน 3 ท่าน ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม


ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 เมษายน 2566

โดยส่งบทความ (Submission) ผ่านเว็บไซต์วารสารดีไซน์เอคโค มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (บนระบบ ThaiJO เท่านั้น)

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jdecho


<<ผู้ส่งบทความ(Author) ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ>>

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร. 0 2160 1438 ต่อ 23  

Email: fit_journals@ssru.ac.th