หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > อนาคตนักออกแบบที่ดี โอกาสในอาชีพดีๆ รอพวกเราอยู่ "Direct Admission" รับตรงรอบสุดท้าย
อนาคตนักออกแบบที่ดี โอกาสในอาชีพดีๆ รอพวกเราอยู่ "Direct Admission" รับตรงรอบสุดท้าย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-29 12:57:27

อนาคตนักออกแบบที่ดี โอกาสในอาชีพดีๆ รอพวกเราอยู่ "Direct Admission" รับตรงรอบสุดท้าย

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
Industrial Design and Packaging: IDP
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
*** สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/