หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-04 11:10:30

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567  รอบที่ 2 Quota
>> สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  – 31 มี.ค 2567
>> สามารถสมัครได้ที่  
https://admission.ssru.ac.th/

เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต, หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต โดยแยกหลักสูตรออกเป็น 4 ด้าน ประกอบไปด้วย สาขาวิชา 10 สาขา
????หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
- สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)
- สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)
????หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
- สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)
????หลักสูตรด้านการออกแบบ
- สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)
- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)
????หลักสูตรด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)