หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2560
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-22 11:37:16

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2560


วานนี้ (21 ธ.ค. 60) เวลา 10.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุม 4764 อาคาร 47 โดยมี อาจารย์ ดร.ชนมภัทร
โตระสะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญในเรื่องการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 การพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ University TEKNOLOGI MARA การพิจารณาศักยภาพอาจารย์พิเศษ 

และการพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 และในช่วงท้ายของการประชุม อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ ได้มอบกระเช้าของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้กับคณะกรรมการประจำคณะฯ (ผู้ทรงวุฒิจากภายนอก) ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าวDownload