หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > ห้อง 4704 อาคาร 47 นำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและการออกแบบ
ห้อง 4704 อาคาร 47 นำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและการออกแบบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-08-16 16:31:26

ห้อง 4704 อาคาร 47 นำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและการออกแบบ


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ "การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1" (The 1st FIT SSRU Conference 2018) วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 22 บทความ และจากหน่วยงานเจ้าภาพร่วม จำนวน 8 บทความ รวมทั้งสิ้น 30 บทความ โดยแบ่งผลงานวิจัยของนักศึกษาออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ด้านศิลปะและการออกแบบ โดยห้อง 4704 อาคาร 47 ผู้นำเสนองานวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและการออกแบบ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 2. อาจารย์ ปฎิญญาณ์ แสงอรุณ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ 3. อาจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำเสนองานวิจัย

>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<

>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<
Download