หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี แก่อาจารย์ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี แก่อาจารย์ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-01-10 15:42:33

8 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ และอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การที่อาจารย์ได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
Download