หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทา รับมือโควิดระบาดแบ่งทีม Work from HOME
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทา รับมือโควิดระบาดแบ่งทีม Work from HOME

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-04-30 10:16:44

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทา รับมือโควิดระบาดแบ่งทีม Work from HOME

วันที่ 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมรองคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ถึงแนวทางการมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from HOME) เพื่อรองรับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 โดยคณะฯ จะเริ่มดำเนินการ (Work from HOME) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เพื่อลดการเดินทางและหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศสำหรับรองรับ Work from HOME ในรูปแบบออนไลน์ ดังนี้

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
ระบบบริหารจัดการพัสดุและบริหารงานงบประมาณ (ERP)
ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์ (online assessment system)
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (online learning)
ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน และ ฐานข้อมูลออนไลน์ (VPN and Online Database)
ระบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อภายในสำนักงาน รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อในอาคารอย่างต่อเนื่อง อาทิ กำหนดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้า-ออกอาคาร พร้อมติดตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาดภายในอาคาร สำนักงานในจุดที่มีการสัมผัสตลอดทั้งวัน เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาด

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงานDownload