หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-27 15:48:54

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 47 (ห้อง 4701) ฝ่ายบริการการศึกษา และ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ทำการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2/2563 ซึ่งจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 400 คน โดยมี อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักความสำคัญของการฝึกงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน การปฏิบัติตนในระหว่างฝึกงาน และการปฏิบัติตนภายหลังการฝึกงาน โดยแบ่งรอบการอบรมเป็น 2 รอบ ดังนี้

1) รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. มีสาขาวิชาดังนี้ คือ สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
2) รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. มีสาขาวิชาดังนี้ คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ , แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ , แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม , แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ , แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน)

Download