หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ฝ่ายบริการการศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ในหัวข้อ “พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ”
ฝ่ายบริการการศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ในหัวข้อ “พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-15 14:30:34

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 47 (ห้อง 4701) ฝ่ายบริการการศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ในหัวข้อ “พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 364 คน โดยมี อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อาจารย์นฤมล ชมโฉม จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ และเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ โดยแบ่งรอบการอบรมเป็น 2 รอบ ดังนี้

1) รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. มีสาขาวิชาดังนี้ คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ , แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ , แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม , แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ , แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน)
2) รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. มีสาขาวิชาดังนี้ คือ สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการDownload