หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2
ร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-19 00:19:08

25 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์ขวัญเรือน รัศมี และนางสาวม่านไหม ฐิติยากูร นายคามิน แสงศรี ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา นายกอบลาภ ประกอบทอง นายอัฐชัย แซ่ภู่ และนายศุภฤกษ์ แฟงสม ตัวแทนนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ภายใต้กิจกรรม 2021 International Symposium on Asia Student Workshop (ASW) ด้วยการนำเสนอโครงงานฯ ทางด้าน Science ได้แก่ Meterial, Imaging, Information เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom และโปรแกรม Miro
Download