หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม 1 กลุ่ม และระดับดี 2 กลุ่ม
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม 1 กลุ่ม และระดับดี 2 กลุ่ม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-06-05 17:47:55

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม 1 กลุ่ม และระดับดี 2 กลุ่ม โดยมีอาจารย์ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โดยผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

*** ระดับดีเยี่ยม: 1 กลุ่ม คือ

งานวิจัยเรื่อง ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุของผู้สูงอายุภายในอาคาร โดยมีสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ นางสาวพัทธนันท์ หนองคูน้อย นายมุอ๊าซ ซันลี และนางสาวเกศรินทร์ ขุนราม

** ระดับดี: 2 กลุ่ม ได้แก่

งานวิจัยเรื่อง เครื่องต้นแบบเพื่อช่วยการเรียนรู้อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยมีสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ นายเปรม เวชยานนท์ นายเลอพงษ์ จ่ายยัง และนายนฤเบศร์ ขวัญโชคชัย

และงานวิจัยเรื่อง เครื่องดูแลพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก โดยมีสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ นางสาวภัทราวดี ปิลอง นายสิริภณ เวียงสิมา และนางสาวธิดามาศ ผาอิดดีDownload