หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-10 03:28:58

เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม 2564 

          สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯจากภายนอก ทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  วัฒนาโสภณ  ประธาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว  กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร

          3. อาจารย์ ดร.สุขรักษ์  แซ่เจี่ย  กรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

          ซึ่งจากที่สาขาวิชาเข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ พบว่า คะแนนอยู่ในระดับ “ดี”
Download