หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-10 23:10:59

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการกล่าวเปิดการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกให้เกียรติรับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภดล เชนะโยธิน  อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ   จาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ประหยัดวงศ์      จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ Google Meetร่วมกับคณบดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ในสาขาวิชา
Download