หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-12 23:57:23

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

          สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ทุกท่านเข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์  ประธาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริยา สุอังคะอาทิน  กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย  ประหยัดวงษ์  กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

          ซึ่งจากผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ พบว่าสาขาวิชาได้รับคะแนนหลักสูตรอยู่ในระดับ “ดี”


Download