หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-13 15:22:34

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุพิสาร  ประธาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล แสนเสนา  กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          3. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ศรัทธา  สินสาธิตสุกุล  กรรมการ จากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

          จากผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ พบว่าสาขาวิชาได้รับคะแนนหลักสูตรอยู่ในระดับ “ดี”
Download