หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > การประชุมเรื่อง แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การประชุมเรื่อง แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-10-28 17:32:57

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic-19) มีหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
Download