หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม เนื่องในวาระสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล้อม บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม เนื่องในวาระสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล้อม บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-15 10:00:52

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม  เนื่องในวาระสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล้อม บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ระดับปริญญาเอกคนใหม่ในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้
Download