หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อบรมเชิงลึก (SME Coach) ภายใต้โครงการนำร่อง "Local SME Startup & Scale Up Development : วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง)" ระยะที่ 1
อบรมเชิงลึก (SME Coach) ภายใต้โครงการนำร่อง "Local SME Startup & Scale Up Development : วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง)" ระยะที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-07-18 14:34:13

อบรมเชิงลึก (SME Coach) ภายใต้โครงการนำร่อง "Local SME Startup & Scale Up Development : วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง)" ระยะที่ 1

          วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วม อบรมเชิงลึก  (SME  Coach)  ภายใต้โครงการนำร่อง  "Local  SME  Startup  &  Scale  Up  Development  :  วิศวกรสังคม  (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง)"  ระยะที่  1 เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และเพิ่มองค์ความรู้  ณ  ห้องประชุม  4  ชั้น  2  อาคารพุทธวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  กรุงเทพมหานครDownload