หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมพลิกโฉมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมพลิกโฉมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-11 13:38:52

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมพลิกโฉมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าประชุมปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายและกล่าวว่า “เนื่องจากวิกฤติโควิด ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ทำให้เราต้องมองภาพมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่” การร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนองค์กร พลิกโฉมมหาวิทยาลัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย บรรยาย ในหัวข้อ “ สะท้อนภาพปัจจุบัน บนหลักการและปรัชญา สู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” โดยกล่าวว่า “ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเอตะทัคคะที่มีอัตลักษณ์  มุ่งพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดิจิทัล” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Patrick Low Beng Chee จาก หัวเว่ย อาเซียน (Huawei ASEAN) มาให้ข้อมูลของระบบดิจิทัล ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รูปแบบของ Smart university สู่มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ 5 ปี (2570 – 2574)

การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชฏาทอง  โรงแรม ฎ ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี พัทยา

Download