หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ผลงานความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา สาขาออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชั่นสามมิติ
ผลงานความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา สาขาออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชั่นสามมิติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-26 11:32:06

ผลงานความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา สาขาออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชั่นสามมิติ จากรายวิชา สื่อผสมผสานสำหรับนิทรรศการและการจัดแสดง

(Multimedia for Event and Exhibition) โดยจำลองบรรยากาศ ที่จะใช้ในพิพิธภัณฑ์หรืองานนิทรรศการ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ ไฟ น้ำ หมอกและความชุ่มชื้น ทั้งนี้เพื่อการสร้างพื้นฐานการคิด โดยเน้นการหาข้อมูล วิธีการ

Download