หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดตัวห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation Lab)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดตัวห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation Lab)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 09:48:30

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดตัวห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation Lab)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิด ทั้งโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation Lab) และชมการสาธิตการใช้งานหุ่นยนต์แขนกล การสาธิตการใช้งาน Tools แบบ 3D Printer และ Tools แบบ Gripper, Pen และ Laser  ณ อาคาร 47 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความสำคัญในการเพิ่มทักษะ (Upskill) และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ (Reskill) สำหรับบุคลากร ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ด้านวิทยาการหุ่นยนต์มีความทันสมัยและเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตลอดเวลา ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

Download