หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนาม MOU กับบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนาม MOU กับบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 13:26:23

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร พร้อมด้วยคุณณธกมล ลูกคำ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมหารือในเรื่องการลงนาม MOU กับ คุณจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนจากบริษัท  พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download