หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา soft skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคมระดับผู้นำนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา soft skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคมระดับผู้นำนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 14:51:06

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา soft skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคมระดับผู้นำนักศึกษา  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตสฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ

ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่อน้อมนำแนวพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รวมถึงเสริมสร้างคุณลักษณ

ของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง  การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  การมีงานทำ – มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจร่วมกัน

กิจกรรมประกอบไปด้วยการฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้และใช้เครื่องมือทางวิศวกรสังคมที่ถูกต้อง ได้แก่ เครื่องมือฟ้าประทาน เครื่องมือนาฬิกาชีวิต เครื่องมือไทม์ไลน์พัฒนาการ  เครื่องมือไทม์ไลน์กระบวนการ เพื่อให้นักศึกษาเกิดมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล  มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีทักษะในการสื่อสาร  และมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม ด้วย

Download