หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหารือกับบริษัท อาษาโปรดักชั่นจำกัด เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหารือกับบริษัท อาษาโปรดักชั่นจำกัด เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-01 13:53:34

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา และคุณณธกมล ลูกคำหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมหารือกับบริษัท อาษา โปรดักชั่น จำกัด  เรื่องการลงนาม (MOU)

ทั้งนี้บริษัท อาษา โปรดักชั่น จำกัด ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดความก้าวหน้าทางด้าน Metaverse, Digital Twin, NFT, DeFi, GameFi, สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วิทยาการคำนวณ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ การบินอัตโนมัติ งานอวกาศ งานทางทะเล การเงิน การตลาด การศึกษา การแพทย์ สื่อใหม่ ประสบการณ์ผู้ใช้และงานด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นในยุค Disruptive เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพ (First S-curve) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (New S-curve) รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่จะสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การวิจัย และการสร้างเสริมทางปัญญา


Download