หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมหารือเรื่องกิจกรรม Gen-Ed SSRU on Tour 2023 เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมหารือเรื่องกิจกรรม Gen-Ed SSRU on Tour 2023 เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-01 14:37:00

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ และบุคลากรฯ เข้าร่วมหารือเรื่องกิจกรรม Gen-Ed SSRU on Tour 2023 เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 และร่วมฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งเน้นการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการแบบบูรณาการ  ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download