หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2566
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-05 10:04:47

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประธานการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน และ คุณกิตติศักดิ์ อุพันวัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท CJ MANUFACTURING CO.,LTD. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2566 เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมบรรณาศรม สำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ทั้งนี้คุณกิตติศักดิ์ อุพันวัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท CJ MANUFACTURING CO.,LTD. ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download