หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้าร่วมประชุมเรื่องการเทียบเท่าวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้าร่วมประชุมเรื่องการเทียบเท่าวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-01 10:20:36

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ อรัญ ขวัญปาน หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเรื่องการเทียบเท่าวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ  Video  Conference  โดยมีคุณสมพจน์ กวางนายแก้ว รองอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดการประชุม พร้อมชี้แจงประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Download