หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-01 10:24:08

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download