หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 13:47:54

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษานำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสิ่งที่นักศึกษาได้รับ โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาสะท้อนถึงสาระและทักษะการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งการเป็นบัณฑิตและศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download