หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมทบทวน (ร่าง) แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมทบทวน (ร่าง) แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 13:51:18

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมทบทวน (ร่าง) แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพิศมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download