หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมร่วมกันให้กับนักศึกษาปี 4 โครงการ Internship
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมร่วมกันให้กับนักศึกษาปี 4 โครงการ Internship

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 14:05:21

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนจบ/การสมัครงานออนไลน์ ให้กับนักศึกษาปี 4 โครงการ Internship ส่งเสริมการฝึกงานกิจกรรมการบรรยายพร้อมworkshop เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน กับตัวแทนจากบริษัท Jop top gun คุณธนกฤต ชวศิริกุลฑล Academic Relations AssociateBusin คุณสิรวิชญ์ บุญสร้าง Business Development Executiv ณ ห้องประชุมพิศมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download