หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-22 10:21:55

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ได้รับมอบหมายจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และคุณสุวัฒน์ กุลไพจิต กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนาม ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ทั้งด้านหลักสูตร ตลอดจนการเรียนการสอนที่เน้นปัญหาและสถานการณ์จริงในโลกธุรกิจและทำให้บัณฑิตมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานจริงได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download