หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ "จุดเทียน เล่นไฟ ในรั้ววัง"
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ "จุดเทียน เล่นไฟ ในรั้ววัง"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-12-01 11:02:16

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ "จุดเทียน เล่นไฟ ในรั้ววัง" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกองพัฒนานักศึกษาและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้ นางสาว ดาริษา ทรัพย์พรมราช นาย ณัฐสุพัฒน์ จิตรีวาสน์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นางสาวจุฑารัตน์ สาระชิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ นางสาวปฏิพร ไชยพร สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมประกวดกระทงภายในงาน ซึ่งเป็นกิจกกรมที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสารประเพณีลอยกระทง

Download