หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-12-26 11:03:51

วันที่ 1 ธันวาคม  2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคุณวุฒิชัย เจริญพงษ์สุข ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ทั้งด้านหลักสูตร ตลอดจนการเรียนการสอนที่เน้นปัญหาและสถานการณ์จริงในโลกธุรกิจและทำให้บัณฑิตมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานจริงได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้ทางบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download