หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และนักประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และนักประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-04 10:12:49

เมื่อวันที่ 13 ธันวามคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  และนักประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตนมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมงานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 อาทิ รูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆของแต่ละคณะ  การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นักประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  6 คณะ และฝ่ายประชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนิภานภดล ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  

สำหรับการจัดงานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 6 คณะ 1 สำนัก ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญวิชาการ เป็นแหล่งบ่มเพาะผลิตบุคลากรมืออาชีพ และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ ๆ ด้านอาชีพ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทา

Download