หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2566
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-04 10:17:59

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่  2/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download