หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ 3 /2566
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ 3 /2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-04 13:08:41

วันที่ 20 ธันวามคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ สุขก้อน พร้อมด้วย บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2  ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ 3 /2566   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตนมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 6 คณะ เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5  อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำหรับการจัดงานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 6 คณะ 1 สำนัก ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญวิชาการ เป็นแหล่งบ่มเพาะผลิตบุคลากรมืออาชีพ และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ๆด้านอาชีพ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทา  ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้

Download