หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมสัญจรชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2567
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมสัญจรชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-04 14:44:43

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมสัญจรชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้กิจกรรมวิจัยสัญจรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 มีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและชี้แจงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้คณาจารย์และนักวิจัยได้รับทราบและเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และขอบเขตการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับนานาชาติ และต่อยอดขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

Download