หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้คณะผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้คณะผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-25 10:33:01

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้คณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยกองนโยบายและแผน ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา  จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  TQA/EdPEx Assessor และอนุกรรมการด้านเทคนิคเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  เป็นวิทยากร   มีผู้บริหารหน่วยงานจัดการศึกษา  ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download