หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์หลักสูตรด้านหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคของโครงการ TPM ประจำปี 2567”
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์หลักสูตรด้านหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคของโครงการ TPM ประจำปี 2567”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-29 12:57:28

วันที่ 26 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณาอาจารย์หลักสูตรด้านหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคของโครงการ TPM ประจำปี 2567”และกำหนดการเป็นวิทยากรบรรยายรายสัปดาห์ ณ  ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download