หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะผู้ดำเนินการจัดงานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะผู้ดำเนินการจัดงานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-13 14:41:01

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะผู้ดำเนินการจัดงานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2  จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 6 คณะ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  และคุณจุณีรัตน์  จันทร์นิตย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เพื่อมอบเสื้อที่ระลึกโครงการ และรายงานการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ ฯ ทั้งนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน  ได้ให้แนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมแก่คณะผู้ดำเนินงาน   ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำหรับการจัดงานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 6 คณะ 1 สำนัก ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญวิชาการ เป็นแหล่งบ่มเพาะผลิตบุคลากรมืออาชีพ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

Download