หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 เพลิดเพลิน จะ Learn ใจ”
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 เพลิดเพลิน จะ Learn ใจ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-13 15:01:35

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย 6 หน่วยงานจัดกิจกรรม  “สวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 เพลิดเพลิน จะ Learn ใจ”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 เพลิดเพลิน จะ Learn ใจ” จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้โครงการส่งเสริมบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญวิชาการ ผลิตบุคลากรมืออาชีพ และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ ๆ ด้านอาชีพ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทา  ณ เวทีกลางบริเวณลานกิจกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์  ตลาดนัดไอเดียสร้างสรรค์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษาแต่ละคณะ   กิจกรรมและเกมสนุกสุดหรรษา และการแสดงความสามารถ ของนักศึกษาแต่ละคณะ พร้อมการแสดงแสงสีเสียง

สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดนิทรรศการการเรียนรู้ ณ บริเวณบริเวณองค์พระวิษณุกรรม ซึ่งออกแบบโดยสาขาสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับเกมสุดสนุก สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ การสาธิตการควบคุมแขนหุ่นยนต์สำหรับหยิบจับชิ้นงานบนสายพานลำเลียง (Robotics Arm & Conveyor). พร้อมทั้งมินิคอนเสิร์ตจากนักศึกษา  และworkshop การทำการ์ด “ป๊อบอัพ ป๊อบใจ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัทรา ลูกรักษ์ สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นวิทยากร มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

Download